F3.large

Pozvánka na vedeckú prednášku – RNDr . MARIE HRMOVEJ, DrSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
a
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
si Vás dovoľuje pozvať na prednášku:

 

RNDr. MARIE HRMOVEJ, DrSc
Professor of Structural Biochemistry
Faculty of Sciences, University of Adelaide, Australia
School of Life Sciences,
Huaiyin Normal University, China

na tému :

Plant Transport Proteins Underlying Elemental Soil Toxicity Tolerance
&
Catalytic Mechanisms Of Enzymes Involved in Plant Development

 

Prednáška sa uskutoční 4. 12. 2019 o 15:00 hod na FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, v posluchárni CH 16

Prednáška Maria Hrmova (PDF pozvánka)

csm_Multipette-M4_easy-dispensing_2560_a946063de6[1]

Pozvánka na vedeckú prednášku – Evolúcia proteínov v skúmavke

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochému a molekulárnu biológiu a EMBL vás pozývame na vedeckú prednášku v rámci cyklu „Jesenné stretnutia v Parku“

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Centrum intedisciplinárnych biovied,
Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice

Evolúcia proteínov v skúmavke

 

Dňa 22.11.2019 o 10:00 hod v Konferenčnej miestnosti VP UK Ilkovičova 8, Bratislava

Pozvánka Erik Sedlák 2019 (PowerPoint)

Tešíme sa na stretnutie

za organizátorov,
Stano Stuchlík

Účastníci podujatia 2019

Drobnicov memoriál 2019 v Starej Lesnej

V dňoch 11. – 13. Septembra 2019 sa v malebnom prostredí Vysokých tatier v Penzióne Lomnický v Starej Lesnej uskutočnil 10. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov, mikrobiológov, biotechnológov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál.

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, Centrom biovied SAV ako aj s občianskym združením Veda a život.

Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc. bol jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie. Za tridsať rokov svojej vedeckej činnosti sa venoval výskumu biologického účinku izotiokyanátov a iných SH-reagentov. Prof. Drobnica založil, rozvinul a vybudoval na Slovensku vedeckú školu, týkajúcu sa problematiky mechanizmu účinku prírodných a syntetických látok a vzťahov medzi ich štruktúrou a účinkom s ohľadom na farmaceuticko-medicínske, poľnohospodársko-potravinárske aspekty použitia v praxi. Ako výrazná vedecká osobnosť mal svoj vyhranený spôsob myslenia a argumentácie. V mnohých študentoch a ašpirantoch dokázal vzbudiť záujem o vedu a nasmerovať dané schopnosti. Väčšina absolventov a ľudí ktorí ho poznali z profesijného ale aj súkromného hľadiska na neho dodnes spomína ako na nezabudnuteľný vzor pracovitosti a ľudskosti.

Drobnicov memoriál je organizovaný ako súťaž mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia. Tradícia tohto vedeckého podujatia začala v roku 2001 v Smoleniciach a odvtedy sa pravidelne koná každé dva roky.

Na podujatí sa zúčastnilo 32 mladých vedeckých pracovníkov. Počas troch rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách. Sympózium otvoril plenárnou prednáškou prof. Ing. Albert Breier, DrSc. z Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU. V jeho prednáške s názvom „Ľudovít Drobnica – človek, vedec, učiteľ“ prezentoval osobnosť prof. Drobnicu nielen po profesnej, vedecko – akademickej stránke,ale ako jeden z jeho mnohých študentov, aj po ľudskej stránke. V sekcii I. – Xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok odznelo 10 súťažných prednášok, v sekcii II. – Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia bola najzastúpenejšou, nakoľko v tejto sekcii súťažilo až 12 prednášajúcich. V sekcii III. – Biotechnológie odznelo 5 prednášok. Posterová sekcia bola zastúpená 5 postermi. Zástupkyňa spoločnosti Merck prezentovala novú generáciu protilátok, ktorú spoločnosť najnovšie ponúka vo svojom obchodnom portfóliu.

Komisia pre hodnotenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov rokovala v zložení: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (predseda komisie), Mgr. Mária Balážová, PhD., RNDr. Imrich Barák, DrSc., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Ing. Marek Bučko, PhD., prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., doc. RNDr. Anton Horváth, CSc., doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD, prof. RNDr. Peter Račay, CSc., Ing. Zdena Sulová, DrSc., RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Cenu Ľudovíta Drobnicu za rok 2019 získala Mgr. Martina Gáliková, PhD. z Ústavu zoológie SAV za prácu Metabolism and obesity studies in the model organism Drosophila melanogaster. Vzhľadom na bodový zisk, veľmi tesné 2. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov dostala absolventka FCHPT Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Cenu si odniesla za prácu Revealing structural elements driving Renilla luciferase evolvability. 3. miesto získala Mgr. Dominika Kubalová z Centra biovied SAV za príspevok s názvom Úloha lipidových partikúl v kontrole degradácie fosfatidylglycerolu fosfolipázou Pgc1. Cenu za biotechnológiu dostala Ing. Štefánia Hrončeková z Chemického ústavu SAV za prácu Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu.

Komisia ďalej zverejnila a ocenila hodnotnými knižnými publikáciami ďalších šiestich prednášajúcich, konkrétne Mgr. Karin Savkovú (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Luciu Pavlíkovú, PhD. (Centrum biovied SAV), Mgr. RNDr. Martina Majerníka (Prírodovedecká fakulta UPJŠ), Mgr. Moniku Záhorszkú (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Eduarda Gondáša (Jeseniova lekárska fakulta UK) a Ing. Jána Víglaša (FCHPT STU). Komisia mala veľmi zložité rozhodovanie, nakoľko všetky príspevky, prezentované na sympóziu boli na mimoriadne vysokej úrovni.

Celé podujatie sa nieslo v duchu prof. Ľudovíta Drobnicu – náročnej a precíznej vedecko – výskumnej práce, ale zároveň v priateľskej atmosfére sprevádzanej mnohými úsmevnými situáciami.

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.