Ocenenie Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Virologička, úspešná vedecká pracovníčka, riaditeľka významnej vedecko –výskumnej inštitúcie – Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave  a aktívna členka výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu   bola ocenená prezidentkou  Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou štátnym vyznamenaním  – Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Gratulujeme!

Dvadsať osobností verejného života zo Slovenska a z Česka ocenila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, štátnym vyznamenaním pri príležitosti 27. výročia vzniku republiky. Štátne vyznamenania prezident udeľuje osobnostiam za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy.

Medzi ocenenými je členka našej spoločnosti SSBMB, ktorá  zastupuje Slovensko v Európskej organizácii pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC) a v medzivládnej organizácii Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC).

 

 


Prof. Pastoreková je významnou vedkyňou v oblasti virológie a skúsenou vysokoškolskou pedagogičkou. Z jej vedeckej kariéry vyberáme :

Silvia Pastoreková vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, titul RNDr. získala na katedre mikrobiológie a virológie (1985). Postgraduálne štúdium absolvovala v rokoch 1988 – 1992 pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc., titul CSc. obhájila vo Virologickom ústave SAV. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore onkológia dosiahla v Ústave experimentálnej onkológie SAV (2003). Od roku 1985 pracuje vo Virologickom ústave SAV, od roku 2003 ako vedúca vedecká pracovníčka oddelenia molekulárnej medicíny. V súčasnosti je riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Silvia Pastoreková sa spoločne s manželom Prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc., a spolupracovníkmi zásadným spôsobom podieľala na objave a popísaní onkologického markeru, ktorý signalizuje viaceré typy rakovinových nádorov. Podarilo sa im odhaliť bielkovinu CA IX, ktorá je dnes predmetom celosvetového vedeckého záujmu ako biomarker agresívnych nádorov, ktoré trpia nedostatkom kyslíka.

V poslednej dobe je práve preto tento enzým v centre onkologického výskumu. Nádorovo-asociovaná karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorej distribúcia v nádorových tkanivách signifikantne koreluje so zlou prognózou mnohých typov nádorov. Najvýznamnejším znakom tohto proteínu je jeho abnormálna expresia v širokom spektre nádorov a jeho absencia v korešpondujúcich normálnych tkanivách.  CA IX je silne indukovaná nádorovou hypoxiou, ktorá predstavuje jeden z kľúčových faktorov v nádorovej fyziológii. Pacienti s hypoxickými nádormi majú horšiu prognózu ochorenia a preto je veľmi dôležitá stratifikácia práve takýchto pacientov. V súčasnosti sa výskum CA IX orientuje na jej úlohu v nádorovom ochorení, študuje sa najmä jej diagnostický a prognostický význam a možnosti využitia aj v samotnom liečebnom procese.

Comments are closed.