Group 36@2x

INFO DAY EMBL 2019, sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava,  z príležitosti 1 – ročného trvalého členstva  Slovenskej  republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Euoropen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z jednotlivých výskumných oddelení  z hlavného sídla EMBL -Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť  nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia  nášho  členstva v  EMBL    ako aj  ukázať benefity, ktoré toto členstvo  prináša.
INFO DAY EMBL 2019
Viac ako 60 rokov organizovanej činnosti biochemikov
V šesťdesiatročnej činnosti musela biochemická spoločnosť prekonávať veľmi zložité situácie pod vplyvom prevratných spoločenských zmien. Zorganizovala stovky odborných a vedeckých podujatí – seminárov, konferencií, kurzov analytických a separačných laboratórnych metód, nespočetné množstvo prednášok domácich i zahraničných autorov, ktoré sa konali pod záštitou biochemickej spoločnosti.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu
a molekulárnu biológiu

Naše pobočky na Slovensku

Martin

regionálna pobočka

Košice

regionálna pobočka

bg
4_1511487759[1]

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE BIOCHÉMIU A MOLEKULÁRNU BIOLÓGIU

SSBMB
 

je dobrovoľná organizácia fyzických osôb  s profesionálnou orientáciou na biochémiu, molekulárnu biológiu a príbuzné vedecké odbory.

Podporujeme rozvoj výskumných odborov podnecovaním  vedeckej a vedecko-populárnej činnosti, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, ktorí začínajú v odbore pracovať a šírime nové výskumné poznatky do praxe

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

predseda