ssbmb-covid19

Oznam o preložení termínu konania XXVI. Biochemického kongresu v Českých Budějoviciach

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, milí priaznivci príbuzných vedeckých odborov

Na základe listu predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu Prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon.D.Sc., ktorý si Vám dovoľujeme preposlať v plnom znení, organizačný a vedecký výbor zjazdu po zvážení situácie rozhodol o preložení termínu konania XXVI. biochemického kongresu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  ohľadom pandémie korona vírusu sa XXVI. Biochemický kongres  2020 v Českých Budějoviciach prekladá na 29. septembra  až 1. októbra 2021.

 

Milí vedecko – výskumní pracovníci, pedagógovia,  študenti, ktorí ste plánovali aktívne sa zúčastniť vedeckého kongresu, že Vás situácia neodradí a že sa v čo najväčšom počte stretneme v roku 2021 na Biochemickom zjazde  v Českých Budějovicach, odovzdáme si odborné vedomosti a skúsenosti  so svojimi zahraničnými spolupracovníkmi, nadviažeme  a utužíme naše vedecké priateľstvá  pri  odborných diskusiách a  neformálnych  stretnutiach.

Prajeme Vám, aby napriek pandémie COVID – 19, sa odborná komunita podnietila k  spolupráci na vedeckom poli bádania.

Buďte zdraví!

Výbor SSBMB

 

V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktujte kanceláriu spoločnosti SSBMB dr. Gavurníkovú Gabrielu

gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

List predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu
6044557_1000x[1]

Ocenenie Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Virologička, úspešná vedecká pracovníčka, riaditeľka významnej vedecko –výskumnej inštitúcie – Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave  a aktívna členka výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu   bola ocenená prezidentkou  Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou štátnym vyznamenaním  – Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Gratulujeme!

Blue glowing synapse. Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Synaptic transmission lines of pulses. Abstract polygonal space low poly with connecting dots and lines. 3D rendering

INFO DAY EMBL 2019 – 9. 12. 2019 od 10:00 hod

Vážení členovia spoločnosti, výskumníci, študenti !

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií organizuje podujatie INFO DAY EMBL 2019.

INFO DAY EMBL 2019, sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava,  z príležitosti 1 – ročného trvalého členstva  Slovenskej  republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Euoropen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z jednotlivých výskumných oddelení  z hlavného sídla EMBL -Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť  nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia  nášho  členstva v  EMBL    ako aj  ukázať benefity, ktoré toto členstvo  prináša:

  1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.
  2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov, vrátane človeka.
  3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.
  4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Výbor SSBMB

Pozvánka na INFO DAY EMBL 2019 Invitation to INFO DAY EMBL 2019
Účastníci podujatia 2019

Drobnicov memoriál 2019 v Starej Lesnej

V dňoch 11. – 13. Septembra 2019 sa v malebnom prostredí Vysokých tatier v Penzióne Lomnický v Starej Lesnej uskutočnil 10. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov, mikrobiológov, biotechnológov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál.

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, Centrom biovied SAV ako aj s občianskym združením Veda a život.

Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc. bol jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie. Za tridsať rokov svojej vedeckej činnosti sa venoval výskumu biologického účinku izotiokyanátov a iných SH-reagentov. Prof. Drobnica založil, rozvinul a vybudoval na Slovensku vedeckú školu, týkajúcu sa problematiky mechanizmu účinku prírodných a syntetických látok a vzťahov medzi ich štruktúrou a účinkom s ohľadom na farmaceuticko-medicínske, poľnohospodársko-potravinárske aspekty použitia v praxi. Ako výrazná vedecká osobnosť mal svoj vyhranený spôsob myslenia a argumentácie. V mnohých študentoch a ašpirantoch dokázal vzbudiť záujem o vedu a nasmerovať dané schopnosti. Väčšina absolventov a ľudí ktorí ho poznali z profesijného ale aj súkromného hľadiska na neho dodnes spomína ako na nezabudnuteľný vzor pracovitosti a ľudskosti.

Drobnicov memoriál je organizovaný ako súťaž mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia. Tradícia tohto vedeckého podujatia začala v roku 2001 v Smoleniciach a odvtedy sa pravidelne koná každé dva roky.

Na podujatí sa zúčastnilo 32 mladých vedeckých pracovníkov. Počas troch rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách. Sympózium otvoril plenárnou prednáškou prof. Ing. Albert Breier, DrSc. z Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU. V jeho prednáške s názvom „Ľudovít Drobnica – človek, vedec, učiteľ“ prezentoval osobnosť prof. Drobnicu nielen po profesnej, vedecko – akademickej stránke,ale ako jeden z jeho mnohých študentov, aj po ľudskej stránke. V sekcii I. – Xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok odznelo 10 súťažných prednášok, v sekcii II. – Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia bola najzastúpenejšou, nakoľko v tejto sekcii súťažilo až 12 prednášajúcich. V sekcii III. – Biotechnológie odznelo 5 prednášok. Posterová sekcia bola zastúpená 5 postermi. Zástupkyňa spoločnosti Merck prezentovala novú generáciu protilátok, ktorú spoločnosť najnovšie ponúka vo svojom obchodnom portfóliu.

Komisia pre hodnotenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov rokovala v zložení: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (predseda komisie), Mgr. Mária Balážová, PhD., RNDr. Imrich Barák, DrSc., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Ing. Marek Bučko, PhD., prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., doc. RNDr. Anton Horváth, CSc., doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD, prof. RNDr. Peter Račay, CSc., Ing. Zdena Sulová, DrSc., RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Cenu Ľudovíta Drobnicu za rok 2019 získala Mgr. Martina Gáliková, PhD. z Ústavu zoológie SAV za prácu Metabolism and obesity studies in the model organism Drosophila melanogaster. Vzhľadom na bodový zisk, veľmi tesné 2. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov dostala absolventka FCHPT Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Cenu si odniesla za prácu Revealing structural elements driving Renilla luciferase evolvability. 3. miesto získala Mgr. Dominika Kubalová z Centra biovied SAV za príspevok s názvom Úloha lipidových partikúl v kontrole degradácie fosfatidylglycerolu fosfolipázou Pgc1. Cenu za biotechnológiu dostala Ing. Štefánia Hrončeková z Chemického ústavu SAV za prácu Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu.

Komisia ďalej zverejnila a ocenila hodnotnými knižnými publikáciami ďalších šiestich prednášajúcich, konkrétne Mgr. Karin Savkovú (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Luciu Pavlíkovú, PhD. (Centrum biovied SAV), Mgr. RNDr. Martina Majerníka (Prírodovedecká fakulta UPJŠ), Mgr. Moniku Záhorszkú (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Eduarda Gondáša (Jeseniova lekárska fakulta UK) a Ing. Jána Víglaša (FCHPT STU). Komisia mala veľmi zložité rozhodovanie, nakoľko všetky príspevky, prezentované na sympóziu boli na mimoriadne vysokej úrovni.

Celé podujatie sa nieslo v duchu prof. Ľudovíta Drobnicu – náročnej a precíznej vedecko – výskumnej práce, ale zároveň v priateľskej atmosfére sprevádzanej mnohými úsmevnými situáciami.

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.