Regionálna pobočka Martin

Rozvoj biochémie v Martine je spojený so vznikom detašovaného pracoviska Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v roku 1966 ako aj s prvým vedúcim Ústavu biochémie prof. MUDr. Viliamom Mézešom DrSc. zakladateľom martinskej biochemickej školy.

Prof. Mézeš okrem pedagogickej činnosti inicioval aj vedecko-výskumnú činnosť zameranú na lipoproteíny mozgu čím položil základ orientácie martinskej biochemickej skupiny na neurochémiu. V tradícii neurochémie sa pokračuje aj v súčasnosti pri riešení biochemických a molekulovo-biologických otázok spojených s neurodegeneratívnymi chorobami s dôrazom na sklerózu multiplex, Parkinsonovú chorobu a ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu. Okrem neurochémie je v súčasnosti záujem biochemikov v Martine zameraný aj na výskum biochemických a molekulovo biologických aspektov onkologický a kardiovaskulárnych ochorení s orientáciou na genomiku, transkriptomiku, proteomiku a metabolomiku spomínaných ochorení. Výskumu v oblasti biochémie a molekulovej biológie sa v Martine venujú pracovníci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, Ústavu molekulovej biológie JLF UK, Martinského centra pre biomedicínu a Ústavu klinickej biochémie JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Uvedené pracoviská zabezpečujú aj výučbu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v odboroch Lekárska chémia, Lekárska biochémia, Molekulová biológia, Patobiochémia a Klinická biochémia.

 

Bioch. granty

 

Projekty APVV

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

APVV-14-0088 „Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach.“

Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

APVV-15-0107 „Úloha vitamínu D a ďalších markerov vo vzťahu k priebehu sclerosis multiplex.“

Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK a Divízia Neurovedy Biomed JLF UK

APVV-16-0033 „Úloha vnútrobunkových organel a ich interakcií v procese syntézy, modifikácii a degradácii bielkovín vo vzťahu k ischémiou indukovanej oneskorenej smrti neurónov.“

Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

APVV-18-0088 „Komplexná molekulová charakterizácia heterogenity a signalizácie gliálnych buniek v procese tumorigenézy.“

Zodp. riešiteľka: doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. Ústav lekárskej biochémieJLF UK

SK-KR-18-0001„Nanočastice podobné mitochondriám v liečbe Parkinsonovej choroby a ďalších degeneratívnych ochorení.“

 

Projekty VEGA

Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

1/0128/16„Epigenetické a molekulárne mechanizmy neuroprotekcie a ischemickej tolerancie.“

Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

1/0266/18 „Úloha genotypu a metabolických zmien u pacientov s depresiou.“

Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK a Divízia Neurovedy Biomed JLF UK

1/0277/18 „Vplyv zmien expresie génov pre horčíkové transportéry na mechanizmy bunkovej odozvy v rôznych modeloch stresu endoplazmatického retikula.“

Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kaplán, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

1/0004/19 „Expresia a oxidačné poškodenie proteínov srdca pri hyperhomocysteinémii.“

Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

1/0172/18 „Identifikácia potenciálne nových diagnostických a prognostických biomarkerov karcinómu prostaty s využitím hmotnostnej spektrometrie v proteomike. “

Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. Divízia Neurovedy Biomed JLF UK

1/0554/19 „Úloha STAT3 signálnej dráhy v regulácii promótora Na+/Mg2+ výmenníka SLC41A1: od zápalu k Parkinsonovej chorobe.“

Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Jurečeková, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK

1/0271/19 „Úloha genetických a epigenetických zmien v dráhe estrogénových receptorov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty.“