Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (SSBMB), je dobrovoľná organizácia fyzických osôb  s profesionálnou orientáciou na biochémiu, molekulárnu biológiu a príbuzné vedecké odbory.

  • Podporuje rozvoj výskumných odborov podnecovaním  vedeckej a vedecko-populárnej činnosti
  • Šíri nové výskumné poznatky do praxe
  • Podporuje zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, ktorí začínajú v odbore pracovať
  • Spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami odborného zamerania
  • Spolupracuje pri edukácii a zvyšovania úrovne výuky v odbore biochémia, molekulárna biológia  a im príbuzných odboroch
  • Usporadúva vedecké a pracovné konferencie, kongresy, výročné zjazdy, prednášky a kurzy
  • Vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny